Työterveyslaitos

ERGONOMIAKOULUTUS ANTAA KEINOJA HOITOTYÖN FYYSISEN KUORMITTAVUUDEN KEVENTÄMISEEN

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä koulutti hoitohenkilökuntaansa Työterveyslaitoksen Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutuksella. Koulutusten ansiosta työkäytännöt yhtenäistyivät ja hoitotyön fyysinen kuormittavuus keveni. Tieto ergonomiasta lisääntyi, mikä edistää myös hoitotyön sujuvuutta ja turvallisuutta.

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä aloitti Potilassiirtojen Ergonomiakortti® -koulutukset keväällä 2017. Organisaation tavoitteena on kouluttaa kaikki sairaalan tulosalueella työskentelevät hoitajat. Lokakuuhun 2018 mennessä koulutuksen on suorittanut yhteensä 41 hoitotyön ammattilaista.

Kuntayhtymä toteutti syksyllä 2017 hoitotyön fyysisen kuormittavuuden arvioinnin (Karhula ym. 2007) yhteistyössä työsuojelun kanssa. Kuormittavuusarvioinnissa seurataan mm työjärjestelyjä, työympäristön esteettömyyttä, apuvälineiden käyttöä, avustajan kehoon kohdistuvaa kuormitusta sekä yleistä avustus- ja siirtotaidon sujuvuutta. 

  • Havaitsimme, että avustustaidoissa oli suurta vaihtelua työntekijöiden välillä. Työntekijöillä oli käytössään vanhentuneita siirtotapoja ja apuvälineiden käyttö oli vähäistä, Vilma Väätäinen Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymästä kertoo.

Työntekijät eivät myöskään järjestelmällisesti aktivoineet potilaita mukaan avustustilanteisiin. Kokonaisuutena arvioiden työn fyysinen kuormittavuus oli kuormittavuusindeksillä mitattuna varsin korkealla tasolla.

Hoitotyön kuormittavuusarviointi uusittiin syksyllä 2018, ja tulokset olivat uusinta-arviossa erinomaiset. Työn fyysinen kuormittavuus kuormittavuusindeksillä mitattuna oli vähentynyt. Avustustaidot parantuivat selvästi ja ergonomia-asiat huomioitiin potilastyössä aiempaa paremmin. Esimerkiksi hoitajien kehonhallinta ja painonsiirrot olivat parantuneet. Hoitajat myös huomioivat paremmin potilaan oman toimintakyvyn avustustilanteissa, mikä edistää potilaan kuntoutumista ja vähentää samalla myös avustajan kuormittumista. Myös työntekijöiden tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvat sairauspoissaolot olivat vähentyneet. 

  • Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä jatkaa koulutuksia tulevan vuoden ajan, minkä jälkeen kaikki osastoilla työskentelevät hoitohenkilökunnan jäsenet on koulutettu. Seuraavaksi siirrymme kouluttamaan kotisairaanhoidon ja kotisairaalan työntekijöitä, Väätäinen kertoo.

Koulutuksissa on kerätty säännöllisesti palautetta. Opiskelijapalaute on ollut hyvää.

 "Hyvä, antoisa koulutus.”

”Käytännönläheinen ja paljon aikaa harjoitteluun.”

”Ajateltavaa tuli paljon.”

”Olen saanut suoran palautteet potilaalta, että olen taitava ja osaava siirtäjä.”


Potilassiirtojen Ergonomiakortti® – koulutus antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet turvalliseen liikkumisen avustamiseen, nostoihin, potilassiirtoihin ja työkäytäntöjen kehittämiseen.

Koulutuksessa hankittu osaaminen

  • edistää sujuvaa ja turvallista hoitotyötä sekä vähentää työn fyysisestä kuormituksesta johtuvia liikuntaelinongelmia
  • lisää hoitotyön fyysisten riskien arviointikykyä ja riskien hallintaa
  • parantaa potilasturvallisuutta avustus- ja siirtotilanteissa
  • edistää kuntouttavaa työotetta hoitotyössä ja edistää hoidon laatua.

Olemme luoneet sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille sopivan hinnoittelun, jossa on otettu huomioon alan erityistarpeet.

Koulutuksesta on saatavilla suomen- ja englanninkieliset vaihtoehdot . Tutustu koulutukseen ja hinnoitteluun tästä!